Vers gras als goedkoop krachtvoer in 2022?

Nu de ruwvoervoorraad nog eerder hoog is op de meeste melkveebedrijven en het krachtvoer duur werd, kan vers gras (beweiden/stalvoeren) een mooie seizoenstart opleveren.

Vers gras is in het voorjaar snel verteerbaar inzake energie, bevat een gunstige DVE/OEB verhouding en kan zo vlot als krachtvoer vervanger ingezet worden.

Vers gras versus standaard mengvoer

De graskuilvoorraad van seizoen 2021 is op veel bedrijven eerder stug, traag verteerbaar op de energie. In de winter 2021/2022 konden we dit opvangen door relatief minder snijmais te voeren in ruil met MKS of door snelverteerbare bieten op te nemen in het rantsoen. Velen gingen echter ook terugvallen op meer aangekocht krachtvoer om de verteringssnelheid te verhogen in het rantsoen.

Het krachtvoer werd ondertussen echter erg duur en het gras begint te groeien.

Via de vers gras module in Farmdesk wordt er tweemaal per dag voorspelling gemaakt van de vers gras voederwaarden op basis van de weersvoorspelling bij een normaal bemestingsniveau.

Vers gras voederwaarden in Farmdesk

Hierboven een voorbeeld van de voorspelde grassamenstelling op 31/3/2022 van een Farmdesk bedrijf, bijna te vergelijk met een B-brok? Opgelet: de voederwaarden van krachtvoer worden standaard uitgedrukt per kg product. In deze vergelijking hebben we dit omgezet per kg droge stof, zo wordt 940 VEM/kg PR →  1056 VEM/kg DS.

Bij de eerder traag verteerbare graskuilen van 2021 past dit snel verteerbaar voorjaarsgras zeer mooi. Eerder extensieve bedrijven die omwille van de krachtvoer kostprijs ondermaats voederden tijdens de winter merken ook dat de productie kan stijgen bij vers gras in het voorjaar.

Uitgaande van een +100 VEM en +30 g DVE/kg DS in vers gras ten opzichte van graskuil, komen we bij een opname van 4,7 kg DS uit vers gras ten opzichte van kuil op een productiecapaciteit stijging van 1 kg VEM-melk en 2,8 kg DVE melk bij 4,25% vet en 3,45% eiwit in de melk.  Op extensieve bedrijven zagen we vorige week melkproductie stijgingen van een kleine 2 kg melk indien de koeien volop toegang kregen tot graasweiden voor een halve dag. Wel opletten dat de koeien niet te mager worden op dit regime…

Eerder intensieve bedrijven die wel krachtvoer kochten in de winter ondanks de dure aankoopprijs, kunnen voornamelijk besparen op deze krachtvoeraankoop en bijhorende kosten. 

“Kortom voor iedere bedrijfsvoering valt er bedrijfseconomisch wat te rapen, zeker bij deze dure krachtvoerprijzen en hoge oogst-en inkuilkosten.”

Wim Govaerts

Weersinvloed

Er was echter wel een reden waarom melkveehouders in het verleden de weidegang verlieten.

De schommelingen in de grassamenstelling op basis van de weersinvloeden leverden vaak een wisselend rantsoen op. Hierdoor ging de melkproductie schommelen en na een neergaande beweging was het vaak moeilijk voor koeien om terug op productie te komen. Een strak uitgebalanceerd kuilvoer rantsoen in de stal in de zomer leverde zo vaak een stabielere melkproductie op die uiteindelijk hoger uitkwam over het ganse jaar. Dit was echter bij lagere krachtvoerprijzen en lagere oogst- en inkuilkosten dan vandaag.

Nu deze gestegen zijn, lijkt het het de uitdaging om de voordelen mee te pakken terwijl we proberen om de nadelen te vermijden.

Bij erg zonnig weer (zeker in combinatie met koude nachten) stijgt het suikergehalte en FOS in het gras en verhoogt de DVE/OEB. Terwijl bij druilerig weer net de omgekeerde beweging zichtbaar is in de graskwaliteit.

Spelen met bierbostel en perspulp

In een rantsoen dat in de stalbasis steeds een fractie bostel en pulp bevat, is het bewezen dat wanneer je bij erg zonnig weer relatief meer bostel voert en bij druilerig weer de verhouding in het voordeel van pulp verschuift, dat we dan de productie veel beter kunnen behouden bij het vee. De Farmdesk vers gras module kan hierbij helpen gezien het voorspellende karakter inzake de grassamenstelling.

Spelen met snijmais en MKS

Indien melkveehouders meer willen werken met bedrijfseigen voer, kunnen ze ook spelen met snijmais en MKS. Bij erg zonnig weer relatief meer snijmais in het basisrantsoen steken, kan rust brengen. Terwijl relatief meer MKS bij druilerig weer, compenseert dan weer de lagere energie-inhoud van het gras op dat moment en levert relatief meer DVE tov bij de aansturing.

Let wel dat bij deze laatste strategie het ook belangrijk is om de gewasgroei zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen over het jaar heen. Hierbij kan ureumbemesting door de tragere vrijstelling van stikstof interessanter zijn KAS-bemesting. Via de ureuembemesting komt de stikstof geleidelijker vrij en geeft zo aanleiding tot een stabieler eiwitgehalte in het vers gras.

“Kortom met duurder voer, wordt melkvee houden nog boeiender, nog meer op vakmanschap gebaseerd!”

Wim Govaerts